Debat bijeenkomst Sittard-Geleen

In het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014 heeft het COC Limburg in Venlo en Sittard-Geleen twee debatbijeenkomsten voor lokale politici georganiseerd over het HTLB beleid.

Wij hebben de debatbijeenkomst van Sittard-Geleen van 26 februari 2014 bezocht, die werd voorgezeten door Henrik Fokke, waarvan u hieronder een beknopt verslag kunt lezen.

Als eerste kreeg verantwoordelijk Wethouder Berry van Rijswijk het woord.

Hij zette het uiteen wat de gemeente aan HTLB beleid doet. Zo is de gemeente sinds 2011 een koplopergemeente. Hij zei dat het niet bij intenties moest blijven maar dat het er om gaat om wat je doet!

Hij stelt dat de gemeente Sittard-Geleen samen met Heerlen en Maastricht een grotere pot van het Rijk ontvangen hebben om samen het koploperbeleid gestalte te geven.

Vanaf 2012 zijn er 7 scholen (c.q. gemeenschap) uit het voortgezet onderwijs actief en is er een Straight Gay Alliantie school. Verder loopt het project “de bal is van iedereen” met een onduidelijke status.

De gemeente Sittard-Geleen heeft bewust gekozen om mee te doen als koplopergemeente om verdraagzaamheid voor seksuele diversiteit na te streven en dat blijvend onder de aandacht te brengen.

De koploper-pot word door het Rijk tot 2014 gevuld en het ligt aan de gemeenteraad welk belang zij daaraan hecht. Intussen is HTLB voorlichting door het Rijk verplicht gesteld. Verder is het van belang dat de Politie de HTLB problematiek goed tussen de oren heeft en dat serieus neemt bij een aangifteopname en daar niet lacherig mee omgaat.

Er wordt veel kabaal worden gemaakt als we rondom de Olympische spelen acties voeren richting Poetin maar moeten ook kijken binnen onze eigen provincie.

Als wethouder van Sittard spreekt hij de wens uit dat het COC ook een vestiging opent in het Westelijk heuvelland.

Hierna kreeg voorzitter Gerrit-Jan Meulenbeld van COC Limburg het woord.

Hij begon met het uiteenzetten van onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat hoe persoonlijk dichter bij HTLB gedrag komt des te minder de tolerantie is. Vandaar dat het COC enkele aandachtspunten heeft ter bevordering van de sociale acceptatie van HTLB’s.

1) In het onderwijs blijkt dat 2/3 zich op afstand houdt van HTLB’s en zelfs 1/5 HTLB’s niet welkom heet Daartegenover staat weer dat 80% van de leerlingen blij is met voorlichting. Vandaar dat het in belang is dat Straight Gay Alliantie blijvend op de agenda geplaatst blijft.

2) Transgenders ondervinden 7X meer problemen dan anderen en hebben veel vaker zelfmoordneigingen. Verder leeft 1 op de 3 in armoede en is ongeveer 60% eenzaam terwijl in Nederland daar maar gemiddeld 10-30% last van eenzaamheid heeft. Maar er is een lichtpuntje doordat de geslachtsverandering in het paspoort gemakkelijker wordt.

3) Ouderen. Voor een 80 jarige HTLBer blijkt de kaartclub vol te zijn terwijl er voor de nieuweling wel plaats blijkt te zijn. Een moeder durft zo niet te vertellen dat de zoon homo is. Verder is er een probleem met mantelzorg omdat er geen kinderen zijn. Zodoende zijn ze onzichtbaar en ondervinden veel pesterijen. Ook zou hett goed zijn dat er meer ontmoetingsplekken zijn voor ouderen.

4) Als je de sport mee krijgt dan krijg je de samenleving ook mee vandaar project opgestart: “de bal is van iedereen” met samenwerking met het NSF en KNVB. Intussen heeft het COC met het COC een convenant gesloten met het MVV en amateurvoetbal. Tot uitvoering is het er niet van gekomen (geen tijd / reorganisatie / bij ons zijn geen HTLB’s / er is geen probleem etc.).

Met de wetgeving is het goed gesteld maar sociaal is er nog veel te winnen. De (locale-) overheid heeft kan een en ander stimuleren door een diversiteitparagraaf in o.a. het WMO beleidsplan opnemen zodat er extra aandacht komt. Het is van belang dat het beeld wordt uitgedragen dat er AANDACHT voor diversiteit is.

Dit voorjaar komt de evaluatie van het koploperproject.

Vervolgens kreeg Peter Spronck van de Unie KBO (de ouderenbond) het woord.

Hij is de kartrekker van het ‘HTLB-KBO team’ HTLB’s bespreken bij het KBO is niet van zelfsprekend.

MAAR HET GAAT NOOIT OVER!!

Als eerste is het van belang om het bespreekbaar te krijgen via een projectgroep om bewustwording te creëren.

Tot nu toe is het ‘HTLB-KBO team’ pas bij twee verzorgingskoepels ( Orbis en Vivantis) binnen gekomen om de problematiek te bespreken en bestekken aan te bieden om gemakkelijker HTLB problemen op te kunnen lossen. Met voorbeelden van ervaringsdeskundigen.

Intussen houden 7 verzorgingsorganisaties de boot af met het argument dat zij geen problemen hebben.

Vanaf nu willen het ‘HTLB-KBO team’ met het COC gaan samenwerken voor een vriendelijker HTLB ouderenbeleid door via cliëntenraden invloed uit te oefenen via de verpleeg opleiding waar de hetero norm de regel is en om inzicht en aandacht te vragen voor HTLB’s.

Het blijft echter stormachtig STIL!

Een en ander heeft geresulteerd in één Roze Loper in Limburg: Weert !

Verder is er de Soos in Geleen van en voor roze ouderen.

Tot slot kwam interim-directeur René Stijns van ADV Limburg (antidiscriminatie-voorziening Limburg) aan het woord.

Rekenvoorbeeld: van de 600.000 inwoners is +/- 10% HTLB (60000) wordt 10% gediscrimineerd (6000) en doet daarvan 10% melding bij het ADV Limburg (600).

Er is in Limburg maar 1 ADV Limburg dat in elk van de 29 Limburgse gemeenten een aanspreekambtenaar heeft.

Zij zijn professioneel ; onafhankelijk ; geven een klantgerichte behandeling ; geven voorlichting en advies.

Met het COC heeft het ADV Limburg afgesproken wie wat doet: COC: Onderwijs en Sporten, het ADV: Woonomgeving; Regionaal discriminatie overleg (RDO); Onderdeel ketenaanpak.

Afgelopen jaar zijn er in Limburg totaal 361 meldingen gedaan waarvan 26% op seksuele gronden (oa HTLB7%)

Hierna volgde een extra ingelaste voordracht van de projectleider van het Koploperproject onderwijs waar dieper op in gegaan werd.

Zo wordt de Straight Gay Alliantie bijna over heel de provincie uitgerold en wordt via 4 wegen invloed uitgeoefend 1) leerlingen; 2) leerkrachten; 3) schoolbeleid (het te voeren diversiteitsbeleid) en 4) de ouders wat moeilijk is.

De scholen bieden de ruimte el voor ouder avonden maar alleen open-minded ouders die meer willen weten over hun HTBL kind óf collega ouders willen ontmoeten schrijven zich in.

Ongeveer 95 % van de Limburgse scholen doen mee met het project: de beste score in Nederland.

Bij lagere scholen is het lastiger vanwege de krampachtige houding van ouders.

Het project “de bal is van iedereen” loopt 1½ jaar waarbij men niet verder is gekomen dan één intentie verklaringsconvenant tussen het COC en het MVV en 12 amateurvoetbalverenigingen. Tot dat het puntje bij paaltje komt….

Bij het maken van aan afspraak wordt het COC afgewimpeld met “het komt niet voor”; “Heeft geen prioriteit”; “Wij willen spelen, niet kletsen”, etc..

En aan de andere kant komt de HTLBer massaal niet uit de kast als die al op het voetbal zit want de HTLBer kiest massaal voor individuele sport soorten.

Rond acht uur moest de wethouder van Sittard-Geleen vertrekken voor een afspraak elders en wij konden hem voor zijn vertrek onze vragen over de homo-ontmoetingsplaats de Rollen aanreiken waarbij hij ons verzekerd heeft daar antwoord op te geven. Zodra wij het antwoord van de wethouder ontvangen zullen wij die hier t.z.t. publiceren.

Hierna volgde een discussie waarbij men tot de conclusie komt dat door met gezamenlijke maatschappelijke organisaties convenanten te sluiten om de HTLB situatie te verbeteren het meest kan bereiken.

Immers bij de aanbestedingen door de gemeenten kan de gemeente eisen stellen aan het uitvoering geven aan een diversiteitbeleid, en bij het in gebreken blijven daarvan kan de subsidiekraan langzaam dicht gedraaid worden.

Zo zijn er diverse beleidsinstrumenten. Zo is het handig wanneer goede projecten een voorbeeldfunctie krijgen en succesformules gepromoot worden, via best-practises.

Moeten jongeren werkers wel of niet voorgelicht worden? Of moet het eerst in kaart gebracht worden?

HTLB’s kom je echter overal tegen in alle lagen van de bevolking : 10 %

HTLB kan worden ingebed bij het diversiteitbeleid.

Voordat de gespreksleider overging naar het thema veiligheid hebben wij onze vragen over de HOP de Rollen gesteld zoals wij hier geformuleerd hebben en wij hebben de vragen uitgereikt aan enkele gemeenteraadskandidaten.

Als laatste kwam de veiligheid ter sprake.

Met grote verbazing van veel van de aanwezigen werd geconstateerd dat de Politie het nog altijd niet geïnteresseerd is om het apart vermeldenHTLB melding bij een aangifte omdat dat te veel werk zou zijn.

Nu er een Nationale politie is zou dat allemaal beter zijn geworden.

In Limburg is er maar één politieagent gespecialiseerd op dit thema! Hij is werkzaam in Zuid Limburg.

Na de publieke discussie hebben wij bij de aanwezige verkiesbare gemeenteraads-leden uit Sittard-Geleen onze vragen verder toegelicht. Ook hebben wij onze inbreng aangeboden om tot een constructieve oplossing te komen die voor al de betrokken partijen bevredigend is, rondom de HOP de Rollen.