Disclaimer, AVG

Gebruiksvoorwaarden websites van Stichting Platform Keelbos

De internetdiensten en websites van Stichting Platform Keelbos (hierna ook aangeduid met “SPK” of “wij”) worden tot uw beschikking gesteld onder de volgende voorwaarden. Door de websites te gebruiken, wordt u (de “gebruiker”) geacht deze disclaimer en gebruiksvoorwaarden te accepteren.

Alle rechten op de inhoud van de internetdiensten en websites van SPK berusten bij SPK, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld op de websites van SPK.

SPK behoudt zich het auteursrecht op de inhoud van de websites voor.

Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten, inclusief databankrechten, van SPK en haar toeleveranciers op de inhoud van de websites van SPK, zowel in haar geheel als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of aanpassing door een ander dan SPK c.q. haar toeleveranciers.

Gebruiker mag de inhoud van de websites van SPK slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken.

Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit de websites van SPK op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen (doen) verschijnen of anderszins openbaar maken.

De verwerking van de gegevens op de websites van SPK en de totstandkoming daarvan is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. SPK noch haar toeleveranciers kunnen evenwel instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op de websites van SPK is opgeslagen en zijn dan ook, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van SPK c.q. haar toeleveranciers, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de websites van SPK aangeboden informatie. Voor de inhoud van materialen die door derden op of via de website worden geplaatst zijn wij niet verantwoordelijk. Degene die dat heeft aangeleverd is zelf voor de inhoud daarvan verantwoordelijk. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. SPK is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing het niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van de websites of het wegvallen van uw account van de SPK gebruiker.

De inhoud die door de site exploitanten op onze pagina’s zijn gemaakt, zijn onderworpen aan het Internationaal auteursrecht. De reproductie, aanpassing, verspreiding en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht vereist de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Downloads en kopieën van deze pagina’s zijn alleen toegestaan ​​voor privé, niet-commercieel gebruik, na melding naar ons. Voor zover de inhoud niet is gemaakt door de website exploitant, berust de eigendomsrechten bij derden. Vooral inhoud van derden is als zodanig gemarkeerd. Mocht u desondanks een schending van het auteursrecht vermoeden, vragen wij voor een hint. Na kennisgeving van die schendingen, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen of om toestemming daarvoor vragen.

Cookiebeleid

Op elk gebruik van de websites van SPK zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Bij het gebruik daarvan dient u:

 • accepteert het gebruik van cookies;
 • in overeenstemming met alle toepasselijke wettelijke bepalingen te handelen;
 • alle toepasselijke gedragscodes na te leven;
 • de eventueel door ons te verstrekken instructies na te leven.

U dient zich te onthouden van de volgende handelingen:

 • gebruik op een wijze die schadelijk is voor ons of voor andere gebruikers van onze websites, of voor derden;
 • het sturen van ongewenste berichten van commerciële aard (‘spam’) aan personen van wie u het emailadres via de websites van SPK heeft verkregen;
 • het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen, of het belemmeren van het gebruik van de websites van SPK;
 • het bedreigen, beledigen, discrimineren of hinderen van anderen;
 • het aanleveren van materiaal of berichten die opzettelijk onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend of frauduleus zijn of zo kunnen worden opgevat, of die expliciete beschrijvingen of die inbreuk maken op de privacy van anderen;
 • het verspreiden van virussen of documenten die andere schadelijke componenten bevatten.

Indien u materialen of bijdragen naar de internetdiensten en websites van SPK zendt, wordt dat geacht niet vertrouwelijk te zijn. Door toezending verleent u ons een onbeperkt, wereldwijd, eeuwigdurend, onherroepelijk, niet-exclusief en volledig voor sub licentie vatbaar recht om die materialen en bijdragen voor deze (en andere) websites te gebruiken, te publiceren, te wijzigen, te vertalen, te verwijderen (al dan niet op verzoek van derden), uw naam in verband daarmee te publiceren, en uw gegevens bekend te maken aan derden indien wij daar naar ons redelijke oordeel toe verplicht zijn. U staat er voor in dat u met betrekking tot alle door u ingediende materialen en bijdragen de bevoegdheid heeft om ons deze toestemming te verlenen, en u vrijwaart ons van alle vorderingen van derden in dit verband.

Wij respecteren de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden, en vragen hetzelfde van de gebruikers van de internetdiensten en websites van SPK. Indien u meent dat er inbreuk wordt gemaakt op uw rechten, verzoeken wij u ons te voorzien van de volgende informatie:

 • uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of enig ander recht waarop volgens u inbreuk is gemaakt;
 • een beschrijving van de plaats waar het beweerdelijk inbreuk makende materiaal is aangetroffen;
 • een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat er geen toestemming is gegeven voor het betwiste gebruik;
 • een verklaring van u dat de door u verstrekte informatie juist is en dat u bevoegd bent om op te treden;
 • uw handtekening en een kopie van uw legitimatiebewijs.

U kunt de informatie zenden aan:
Stichting Platform Keelbos
Dorpstraat 16
6361 EL NUTH

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek dan niet opnieuw uw gegevens in hoeft te voeren.

U kan de cookies uitzetten via de browser.

De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt alleen u zelf doen aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten. Wel achten wij ons niet verplicht om te controleren of de doorgegeven vreemde informatie of om omstandigheden die duiden op illegale activiteiten te onderzoeken. Verplichtingen te verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie op grond van de algemene wetten blijven onaangetast. Echter, een relevante verplichting is alleen mogelijk vanaf de datum van de kennis van die specifieke inbreuk. Na kennisgeving van dergelijke schendingen, zullen wij onmiddellijk deze inhoud verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Wat betreft links naar externe websites aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor de externe inhoud omdat wij daarover geen invloed hebben. De respectievelijke aanbieder of de exploitant van dergelijke sites is altijd zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte Site. De gekoppelde sites werden gecontroleerd op het moment van koppelen voor mogelijke wettelijke overtredingen. Illegale inhoud was op het moment van koppelen niet aangetroffen. Een permanente controle van de gelinkte pagina’s is onredelijk, zonder concreet bewijs van een overtreding. Na kennisgeving van schendingen, zullen wij dergelijke links onmiddellijk te verwijderen.

Gebruik van persoonlijke gegevens door SPK.

SPK is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de bezoekers van haar websites van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. SPK houdt zich dan ook aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wettelijk van kracht. Een verordening die door Europese Commissie is geïnitieerd en van toepassing is voor alle bedrijven, instanties en verenigingen. De verordening is gericht op het beschermen en, zoveel als mogelijk, voorkomen van het verkeerd gebruik c.q. misbruik van persoonlijke gegevens. Deze verordening is ook van toepassing voor onze stichting.

Als bestuur bewaren en bewerken we de volgende gegevens die verstrekt zijn aan onze stichting bij communicatie zoals:
Naam, adres, telefoonnummer(s), emailadres, geboortedatum en soms bankgegevens.

Bovengenoemde gegevens worden door het bestuur van onze stichting enkel als volgt en enkel voor onderstaande doeleinden gebruikt:

 • Contactgegevens voor het aankondigen van en uitnodigingen voor activiteiten.
 • Contactgegevens, bankrekeningnummers worden adequaat beheerd (en beveiligd) door en zijn enkel toegankelijk voor, het bestuur.
 • Bankgegevens enkel voor opmaten van schenkingsbewijs.
 • Op het moment dat er aanvullende gegevens worden verzameld en vastgelegd, zal het bestuur de leden hiervan op voorhand in kennis stellen en om toestemming vragen.
 • Geen van deze gegevens zal worden gedeeld met personen, bedrijven, instanties of instellingen, zonder schriftelijke goedkeuring van de betreffende persoon of personen.
 • Als gegevens niet (meer) noodzakelijk zijn zal het bestuur deze niet langer registreren dan wel verwijderen.
 • Documenten die ter beschikking zijn gesteld voor procedures, zullen ook alleen gedeeld worden voor procedures.

Het bestuur vertrouwt erop dat de bezoekers en contactpersonen instemmen met de voornoemde wijze van verwerking van persoonsgegevens. Deze toestemming geldt zolang lidmaatschap van kracht is en voor een periode van 12 maanden na beëindiging ervan.