Driehoek

Wij komen regelmatig burgemeesters tegen die schermen met overlast en een openbare orde probleem in de strijd tegen HOP’s in hun gemeente. Omdat art. 239 WvS is een misdrijf is volgens het wetboek van strafrecht waardoor sommige  burgemeesters misbruik maken van hun bevoegdheid door de overlastcriteria op te rekken richting art. 239 WvS, door te stellen dat er seksuele handelingen plaats vinden op de HOP, met overlast als motief om de HOP te ontmoedigen.

De brief van de Minister van Justitie aan de Tweede Kamer geeft duidelijk aan welke stappen noodzakelijk zijn wil een burgemeester kunnen spreken van een overlast of een openbare orde probleem. Ten eerste moet een en ander in een Integraal Veiligheidsplan staan vermeld, omdat daarin de doelen en prioriteiten in vermeld zijn.

Pas als het daar niet in staat dan moet de desbetreffende burgemeester eerst in de Driehoek (Burgemeester, Officier van Justitie en Politie) overleg plegen over overlast en een openbare orde probleem waartegen hij actie tegen wil ondernemen. Voor het aantonen van overlast worden daar dan wel eerst criteria op gesteld waaraan de eventuele overlast getoetst kan en dient te worden. Hierbij is van belang dat die toetsing onafhankelijk dient te gebeuren, dit vanwege het criterium van het verbod op vooringenomenheid. Dan zal meteen duidelijk worden uit de gegevens of er daadwerkelijk sprake is van een verstoring van de openbare orde of niet. Dan kan de rechter, indien daarover onduidelijkheden ontstaan, een objectief oordeel vellen.

U kan hier de richtlijn van de minister terug lezen.
De openbare orde richtlijn van het ministerie.

Naar de werking van de Gezagsdriehoek is een gedegen onderzoek gedaan naar het functioneren van de driehoek in provincie Utrecht.
Dat kan je hier teruglezen.