De verschuilmethode

Rijkswaterstaat verschuilt haar eigen homofobe handelen door zelf het algemeen beleid zo te verwoorden en op te stellen, dat RWS onder het mom van het uitvoeren van het geldend beleid, dus zoals verwoord in de richtlijnen, HOP’s massaal ontmoedigen.

Zo worden homo’ al in de vraagstelling van een vooronderzoek door RWS gecriminaliseerd, door deze in een adem te benoemen met druggebruikers en criminelen!

Vooronderzoek parkeerplaatsen RWS van 1995

Vervolgens zijn de uitkomsten, als gevolg de gecriminaliseerde vraagstelling uit het vooronderzoek, in de vervolg onderzoeken:

Onderzoek verzorgingsplaatsen DAS Eindhoven van januari 1996

Onderzoek inrichting verzorgingsplaatsen DAS Eindhoven van juni 1996

Gebruikersonderzoek autosnelwegen van 2000

Daarnaast zijn de richtlijnen dusdanig aangepast dat door toepassing van de richtlijnen HOP’s ontmoedigd en gesloten kunnen worden, zonder dat de hierboven benoemde reden van de actie te benoemen.

Ook is de terminologie Sociaal veilig door RWS geïntroduceerd komende uit het vooringenomen, omdat onwel valige respons er uitgeschreven is onder het mom van non respons, opgestelde onderzoeksrapport: Sociaal veilig parkeren van 2000.

De eerste stap in het ontmantelen van de HOP’s was het afstandsstramien te herschrijven zodat solitaire verzorgingsplaatsen niet meer mee te laten tellen bij het afstandstramien en gesloten konden worden, omdat bij RWS bekend was dat op juist die parkeerplaatsen de meeste HOP’s waren. Natuurlijk wordt die reden niet genoemd in de publicatie van dat besluit; dat blijkt uit deze Kennisgeving van 2004.

Parkeerplaatsen waar geen HOP in medegebruik is blijven ongemoeid!

RWS beroept zich vervolgens op hun “wettelijke taak”. Wat is dan die wettelijke taak? Volgens ons, gaat het om handhaving op basis van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wegenwet 1930. Echter de primaire handhaving van deze wetten wordt toegekend aan de politie, op basis de wettekst en de uitleg, zijnde de jurisprudentie, daarvan door de gezamenlijke rechterlijke uitspraken. De politie behoort, als het gaat om de HOP’s, te handelen op basis van het “Handelingskader Politie op de mannenontmoetingsplaats”.

Helaas zien wij vaak dat de politie dat ’toevallig’ is vergeten, of het hun niet bekend was.

Natuurlijk kan er geen verschil zijn in handhaving op basis van de wetten tussen die van de politie en die van RWS of de andere overheden, in verband met eenduidigheid van handhaving. BOA’s, buurtwachten, etc. mogen nooit meer dan de politie maar altijd minder.

Nu heerst kennelijk bij RWS: Als de politie niets wil of kan doen, dan doen wij dat zelf wel met maatregelen (eigenrichting), zoals kaalslag op struiken/bomen van de beschutte plaats waar de ontmoetingen plaats vinden of het ontoegankelijk maken van die beschutte plaats. Al dergelijke maatregelen hebben ten doel het bezoek aan de HOP’s te minimaliseren.

De Wegenverkeerswet 1994 is ingevoerd omdat het wenselijk is de regels inzake het verkeer op de weg  (Let op: in principe “verkeer op de rijbaan” omdat een berm geen rijbaan kan zijn) opnieuw vast te stellen. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen komt er vanuit de berm/zijstroken gevaar (Art. 5) of hinder voor het verkeer op de rijbaan. Een goed voorbeeld is rook die de weg opwaait.

De door RWS genomen maatregelen op de parkeerplaatsen, die geen directe verkeers-maatregelen zijn die via een omweg (U-bocht) onder de WvW 1994 gewrongen worden, is in feite het ongeschikt verklaren van een HOP in een vorm van eigenrichting dat onacceptabel is.

Dit was voor RWS nog niet voldoende. Zo is RWS het toeval ten goede gekomen door dat een student van de Utrechtse Universiteit bij RWS aanklopte om een monitor om de sociale veiligheid op verzorgingsplaatsen langs autosnelwegen vast te kunnen stellen. Bij dat onderzoek zal RWS vast en zeker bijgestuurd hebben om van de HOP’s af te kunnen komen.

Die mist volledige de grondslag in de WvW

Omdat bekend is dat de bezoekers van de HOP het privédomein van de groenbeschut-ting opzoeken heeft RWS het fenomeen Sociaal veilig gekoppeld aan licht en zicht, om zodoende de lage groenbeschutting te kunnen kappen om ongewenst maatschappelijk gedrag tegen te kunnen gaan: lees de HOP te ontmoedigen.

Dat wordt met zoveel worden gezegd door een RWS medewerker, die betrokken wat bij het opstellen van de Richtlijn Verzorgingsplaatsen 2010.

Als de hop achter de parkeerplaats is dan heeft RWS daar ook wat op verzonnen, door selectief te stellen geen verkeer toe te staan met het achterland van de parkeerplaats, maar die uitleg is véél te strikt.

Dit is terug te lezen in een publicatie over de invulling van de Richtlijn Verzorgingsplaatsen.

Een medewerker leefbaarheid, een Zeeuws lid van de Werkgroep die op dat moment werkte aan een nieuwe landelijke visie op de verzorgingsplaatsen, de ware reden van licht en zicht aan de pers uitgelegd, dat terug is te lezen in het artikel “Vacantie-ganger kan amper naar de WC“:

“Het is hier erg open, als er geen bosjes zijn, dan wordt het geen homo-ontmoetingsplaats.” 

Dat betekend feitelijk de ware reden en grondslag van licht en zicht  in de Richtlijn Verzorgingsplaatsen 2010 primair het ontmoedigen van de HOP nastreeft.

Omdat RWS wanneer het haar welgevallig is zetten ze de richtlijnen gemakkelijk  terzijde. Dat blijkt onder meer uit de publicatie bij Gennep. Deze pagina is intussen door RWS onzichtbaar gemaakt, maar de link komt nog tevoorschijn bij zoekmachines: https://www.rijkswaterstaat.nl/over-ons/nieuws/nieuwsarchief/p2013/11/verbindingsweg-verzorgingsplaats-gennep-afgesloten 

Ps. In de diverse rapporten zijn de belangrijke passages geel gekleurd.
Hier in een Zwartboek samengevoegd.

Hier kan je terug lezen hoe dit ontmoedigingsbeleid heeft uitgepakt met desastreuze maatschappelijke gevolgen.