Inspraak tekst Raad gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch

Geachte leden van de Raad, 

De heer J. Hendriks van Staatsbosbeheer schrijft op 25 november 2008 in Startnotitie project recreatieve herinrichting Engelenmeer :
“We willen een vraag-gestuurd gebruik, actieve participatie van omwonenden en belangstellenden is zeer gewenst. Frequente aanwezigheid van vrijwilligers, professionele gebruikers (scholen) en andere toezichthouders kan” … “oneigenlijk gebruik van terrein (homo ontmoetingsplaats) tegengaan.”

De voorzitter hr. M. Kroezen van de Bestuursraad doet de suggestie tijdens de vergadering van 20 augustus 2012 over het HOP gebruik :
-We zouden daar met een groot aantal bewoners moeten gaan wandelen. Gewapend met verfspuitbussen waarmee we die “zwaarden” een mooie rode kleur kunnen geven;
-Zij er geen dieren met scherpe horens die we daar zouden kunnen laten rondlopen? Of kan er geen schapenkudde komen?
(Via-via vernomen dat daarover een klacht is ingediend, waarna de heer Kroezen slechts zijn taalgebruik heeft gematigd.)

De wijkagent heeft op 22 oktober 2012 tijdens Bestuursraad de publiekelijk uitgesproken :
“… dat het onacceptabel is, wat er bij de HOP het Engelermeer gebeurt.”

Op verzoek van de gemeente Den Bosch heeft dezelfde wijkagent een onderzoek in gesteld over de Engelermeer waarbij hij vooringenomen zijn persoonlijke waarde oordeel als leidraad heeft genomen. Hij heeft in bij de gemeente en bij de politie nagekeken of er klachten over het HOP Engelermeer aanwezig waren. Aangezien er geen tot nauwelijks klachten waren heeft hij de BIN – waarvan hijzelf coördinator is – in de pers het publiek laten oproepen om maar vooral te klagen over de HOP. Op 16 september 2013 heeft hij vervolgens een sfeerprocesverbaal opgesteld met zijn waarde oordeel als uitgangspunt.

Het college van B&W heeft na aanleiding van uitsluitend dit sfeerprocesverbaal met het waarde oordeel van de wijkagent als grondslag genomen om aan de noordzijde van het Engelermeer naaktrecreatie te verbieden. Volgens geldende jurisprudentie mág de gemeente helemaal geen verbod op naaktrecreatie uitvaardigen, dat is slechts voorbehouden aan de strafrechter.

Intussen is de situatie voor homo’s die de HOP bezoeken drastisch verslechterd, waarbij een dreigende homo fobisch klimaat is ontstaan, met een openbaar orde probleem. Dat heeft er toe geleidt dat wij wederom een klacht bij de politie hebben moeten indienen wegens het onprofessioneel discriminerend optreden en handhaven van zowel Politie als BOA’s.

Volgens een van de Beginselen van behoorlijk bestuur, het fair play beginsel houd in dat een bestuursorgaan de publieke taken zonder vooringenomenheid dient te vervullen. Wethouder Jos van Son laat op 27 april 2016 in de pers weten dat o.a. een homo-ontmoetingsplaats zeker niet mogelijk is. Dat het college niet serieus inhoudelijk heeft gekeken naar onze zienswijze is geen toonbeeld van behoorlijk bestuur. Men stelt namelijk heterogedrag als norm in het ruimtegebruik voorop, en sluit daarbij homo’s buiten. Dat is de gastgeverstad van Roze Zaterdag 2017 onwaardig.

Maar het kan ook anders:

Bij de waterplas van Bruil in het Arnhemse uiterwaardengebied Stadsblokken-Meinerswijk, is wél een oplossing gevonden die recht doet aan het historische HOP gebruik, door inpassing, recht doende aan overige gebruikers, zo blijkt uit het aan u toegezonden Utrechts Universitair onderzoek.

Met ook zo een oplossing kan Regenboogstad ‘s-Hertogenbosch duidelijk maken dat zij nu, maar ook in de toekomst, voor én alle hetero’s én alle HLBT’ers een echt tolerante en leefbare stad is.

Wij danken u voor uw aandacht.                                                                                         21 november 2016